Tietosuoja­seloste

Parke Rakenne Oy asiakasrekisteri

Laatimispäivä 27.1.2022 (versio 1.0, viimeisin päivitys 27.1.2022)

 

1. Rekisterin pitäjä

Parke Rakenne Oy
Vanha Vaasantie 32
33470 Ylöjärvi
Y-tunnus: 2676006-7

 

2. Yhteyshenkilö

Johannes Kellosaari
Vanha Vaasantie 32
33470 Ylöjärvi
Puh. 040 192 5775
[email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Parke Rakenne Oy asiakasrekisteri

 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Parke Rakenne Oy asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään ensisijaisesti yhteydenottojen hoitamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitämiseen (tarjoukset, sopimukset ja esimerkiksi takuuasiat) sekä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn henkilön oma suostumus ja lakisääteiset velvoitteet.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä henkilöistä perustietoja, kuten:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteydenotot ja näissä annetut tiedot
  • Luvat ja suostumukset
  • Kohteen tekniset tiedot
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
  • Tekniset tunnistetiedot

 

Tapauskohtaisesti kerättävien tietojen määrä voi vaihdella.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti rekisteriin tallennetut tiedot kerätään henkilöiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai muuten asiakassuhteen aikana. Asiakas on voinut antaa tietoja myös puhelimitse, sähköpostilla tai vieraillessaan yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi tietoja voidaan kerätä henkilön luvalla markkinoinnin yhteydessä. Verkkosivuilla on käytössä myös seuranta- ja analytiikkapalveluja, joiden kautta kerätään evästeitä ja muita teknisiä tunnistetietoja.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, sekä tarvittavilta osin alihankintayrityksille sopimuskohteissa. Tietoja luovutetaan myös lakisääteisen kirjanpidon toteuttamiseksi ja tarvittaessa perintäyhtiölle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Parke Rakenne Oy asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto, kuten tulostetut tiedot ja sopimukset, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”) silloin kun rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellot ja poistopyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Ota yhteyttä